20 udruga i ustanova sa speleološkom djelatnošću unijele su objekte u Katastar. 1.559 objekata su učesnici predali samostalno, a 159 objekata su predali u suradnji sa nekim drugim učesnikom.

Broj speleoloških objekata prema učesnicima i godinama

Broj speleoloških objekata prema učesnicima i ukupnoj duljini objekata